Wednesday, September 3, 2008

16 Thuong Binh duoc ban Duc K10B72 giup do / Sinh Hoat Thang 9/2008 10B72

Nguyễn bá Chung (ÐÐ 763, K10B72 ÐÐ), Nguyễn phi Bằng(ÐÐ 766, K10B72 ÐÐ) Nguyễn trọng Cường (ÐÐ 763, K10B72 ÐÐ) và Nguyễn Dũng (K.. 69 ÐÐ) anh của Cường Gap Nhau 10B72 Houston / Texas

No comments: