Thursday, September 11, 2008

Tim Ban Khoa 1/71 Si Quan Tru Bi Thu Duc


Dặng Tân Mông ( Raymond), khoa 1/71 Thủ Đức, Tr/u An Ninh/ Phủ Phó Tông Thông. Mông là ban tù, tu Paris sang thăm, mong gap lai ban 1/71 Thủ Đức ( ngoi ben trái tôi, giong ong Tây)

No comments: